Misja Fundacji

Misja Fundacji

Fundacja Exodus została powołana do życia w 2002 roku przez członków lokalnych wspólnot Odnowy w Duchu Świętym diecezji sosnowieckiej. Pomysł ten zrodził się z pragnienia tworzenia nowej rzeczywistości społecznej, kreowania społeczeństwa obywatelskiego, pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności i miejsc, w których żyjemy poprzez rzetelną pracę, bez wywoływania rewolucji i uszczęśliwiania innych na siłę. Chcemy własnym przykładem i świadectwem wpływać na zmianę otaczającej nas rzeczywistości, nie czekając, aż zrobi to za nas państwo, gmina, szkoła czy ktoś inny.

Naszym celem jest:

– Kształcenie i dokształcanie w dziedzinie oświatowej, społecznej, prawnej, gospodarczej i religijnej,

– Podejmowanie wszechstronnych działań edukacyjnych zmierzających do przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz do wychowania w trzeźwości,

– Podejmowanie wielu działań edukacyjnych zmierzających do eliminowania z życia społecznego agresji i przemocy, nietolerancji rasowej, światopoglądowej i religijnej.

Historia powstania

Pomysł założenia fundacji powstał w sercach kilku osób  zrzeszonych w sosnowieckich wspólnotach Odnowy w Duchu Świętym celem stworzenia i wykreowania nowej rzeczywistości społecznej w Sosnowcu i Zagłębiu Dąbrowskim.

Proces rejestracji Fundacji został zapoczątkowany przed notariuszem powołaniem aktu notarialnego, a następnie złożeniem wniosku w Sądzie Rejestrowym w Katowicach w styczniu 2002 roku. W sierpniu 2002 roku Fundacja Exodus rozpoczęła działalność statutową.

Te kilka osób, wtedy jeszcze studiujących bądź właśnie podejmujących pracę zawodową, miało już za sobą kilkuletnie doświadczenie w spontanicznych działaniach społecznych, gdyż cechowało ich nowe spojrzenie na świat, ludzkie życie i otaczającą ich rzeczywistość. Ich osobiste decyzje przerodziły się w konkretny owoc, jakim było zainwestowanie własnych środków finansowych i zapoczątkowanie działalności Fundacji.

Co nimi kierowało?

Wspólne przekonanie o zapoczątkowaniu działalności społecznej wynikało z miłości bliźniego i chrześcijańskiego spojrzenia na życie ludzkie. Naszym wspólnym pragnieniem jest zmiana naszego otoczenia, w którym funkcjonujemy, na bardziej korzystne dla ludzkiego życia – zgodnie z zasadą – kiedy zmieniam się ja, zmieniają się ludzie wokół mnie. Nikt z nas nie jest samotną wyspą. Zjednoczeni w działaniu możemy wywierać realny wpływ na otoczenie, wspierać się, budować wspólnotę ludzi, w której każdy ma swoje niepowtarzalne miejsce i jest jej ważną częścią.