Zapraszamy do zapoznania się ze statutem Fundacji „EXODUS”.

STATUT FUNDACJI „EXODUS” PO ZMIANACH WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY Z DNIA 14 GRUDNIA 2009 ROKU

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Art. 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Exodus”, zwana dalej Fundacją, powołana aktem fundacyjnym z dnia 7 stycznia 2002 roku sporządzonym w Będzinie przed notariuszem Wojciechem Kapuścikiem w jego kancelarii i wpisanym do repertorium A Nr 1/2002, działa na podstawie prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie niniejszego statutu.

Art. 2. Fundacja posiada osobowość prawną.

Art. 3. Siedzibą fundacji jest miasto Sosnowiec.

Art. 4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu. Art. 6. Fundacja używa okrągłej pieczęci z napisem „Fundacja Exodus” w Sosnowcu według wzoru zawartego w załączniku do statutu, stanowiącym jego integralną część.

 

Rozdział II Cel Fundacji

Art. 7. Celem Fundacji jest działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza, zmierzająca do wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnych oraz rozwoju intelektualnego i duchowego poszczególnych osób urzeczywistniającego wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie.

Art. 8. §1. Fundacja realizuje swój cel poprzez działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.

§ 2. Działalność nieodpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w następującym zakresie zadań:

a) działalność mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;

b) wychowawcza działalność prewencyjna zmierzająca do przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi oraz wychowania trzeźwości, eliminacji agresji i przemocy oraz nietolerancji rasowej światopoglądowej i religijnej;

c) odwiedzania osób starych;

d) konsultacji i doradztwa związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego oraz budżetami gospodarstw domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych;

e) działalność społeczną, i sąsiedzką wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

f) działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych, w tym promujących przedsiębiorczość;

g) organizacje koncertów zespołów promujących wartości chrześcijańskie i ogólnoludzkie;

h) organizowanie działań kółek zainteresowań: muzycznych, teatralnych, artystycznych oraz filozoficzno-teologicznych;

i) prowadzenie ośrodków kultury, klubów i świetlic, organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa, w zależności od zainteresowania społecznego, z popularyzacją dorobku dziedzin kultury, a także spełnianie innych funkcji użytecznych, w szczególności poprzez organizowanie różnego rodzaju kursów nie połączonych z koniecznością wynajmowania ośrodków noclegowych;

j) kształcenie osób dorosłych umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych prowadzone w szkołach w pozaszkolnych formach kształcenia;

k) prowadzenie bibliotek niepublicznych i czytelni;

§ 3 Działalność odpłatną pożytku publicznego Fundacja prowadzi w zakresie kursów i szkoleń formacyjnych, których organizacja wymaga wynajęcia bazy noclegowej, oraz kształcenia osób dorosłych umożliwiającego uzyskanie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych prowadzonych w p

Art. 9. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji, w tym władz lokalnych, jak również współpracować z Kościołem Rzymsko – Katolickim i innymi kościołami, które posiadają uregulowany statut prawny w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

Art. 10. §1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 8.000 zł. (osiem tysięcy złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości i inne prawa nabyte przez Fundację po dacie jej powstania.

§2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Art. 11. Za zobowiązania własne Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

Art. 12 §1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a) darowizn, spadków i zapisów oraz innych czynności prawnych przysparzających,

b) subwencji od osób prawnych,

c) ze zbiórek publicznych przeprowadzonych w zgodzie z obowiązującym prawem, w tym ze sprzedaży cegiełek z których przychód jest przeznaczony na określone przedsięwzięcie,

d) z majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji oraz poczynionych inwestycji kapitałowych,

e) z działalności gospodarczej.

§ 2. Dochody fundacji przeznacza się w całości na działalność statutową.

Art. 13 §1. W przypadku powołania Fundacji do spadku Zarząd Fundacji w drodze uchwały decyduje o złożeniu oświadczenia w przedmiocie przyjęcia spadku wprost , przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

§2. Przed chwilą złożenia przed sądem lub notariuszem oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza Zarząd Fundacji powinien zwrócić się do Rady Fundacji o wyrażenie zgody na złożenie takiego oświadczenia, jeżeli koszt sporządzenia inwentarza mógłby przekroczyć kwotę pięciu tysięcy złotych.

 

Rozdział IV Organy Fundacji

Art. 14 § 1. Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji,

b) Zarząd Fundacji.

§ 2. Członkowie Rady Fundacji:

a. nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, c. nie pobierają żadnego wynagrodzenia z tytułu swego członkostwa.

§ 3 Z chwilą powołania członka Rady Fundacji w skład Zarządu Fundacji przestaje on być członkiem Rady Fundacji.

§ 4 Osoba, która utraciła prawo do zasiadania w Radzie Fundacji w sposób przewidziany w § 3, może ponownie uzyskać prawo do zasiadania w Radzie Fundacji po zakończeniu pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli skierowanego na piśmie do Przewodniczącego Rady Fundacji lub Prezesa Zarządu Fundacji; oświadczenie staje się skuteczne z chwilą, gdy dotarło do adresata w taki sposób, iż mógł się on zapoznać z jego treścią.

Art. 15. Radę Fundacji tworzą wszyscy Fundatorzy oraz Członkowie Zwyczajni Rady Fundacji, którzy nabyli członkostwo w Radzie Fundacji w trakcie trwania Fundacji.

Art. 16. Członków Zwyczajnych Rady Fundacji powołuje Rada Fundacji w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów.

Art. 17 §1. Kandydatów na Członków Zwyczajnych Rady Fundacji przedstawia Radzie Fundacji w drodze uchwały Zarząd Fundacji spośród osób, które dokonały darowizn na rzecz Fundacji w wysokości porównywalnej z innymi członkami Rady Fundacji lub też szczególnie przyczyniły się do realizacji celów Fundacji.

§2. Do uchwały w sprawie przedstawienia kandydata na Członka Zwyczajnego Rady Fundacji Zarząd Fundacji dołącza uzasadnienie oraz pisemną zgodę kandydata.

Art. 18 §1. Prawo do zasiadania w Radzie Fundacji jest prawem osobistym, wygasa wraz ze śmiercią Fundatora lub Członka Zwyczajnego Rady Fundacji i nie wchodzi w skład spadku.

§2. Fundator może wskazać osobę, która na wypadek jego śmierci zajmie jego miejsce w Radzie Fundacji jako Członek Zwyczajny Rady Fundacji bez konieczności podejmowania uchwał Zarządu Fundacji i Rady Fundacji; oświadczenie o wskazaniu osoby będzie skuteczne względem Fundacji, jeżeli zostanie złożone w formie aktu notarialnego.

Art. 19 §1. Prawo Fundatora oraz Członka Zwyczajnego Rady Fundacji do zasiadania w Radzie Fundacji wygasa z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu skazującego go za popełnienie przestępstwa umyślnego.

§2 W wypadku prawomocnego skazania przez sąd Fundatora lub Członka Zwyczajnego Rady Fundacji za popełnienie przestępstwa nieumyślnego lub wykroczenia umyślnego Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością czterech piątych głosów może pozbawić tego Fundatora lub Członka Zwyczajnego Rady Fundacji prawa do zasiadania w Radzie Fundacji.

§3 Z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego o którym mowa w §1 lub z chwilą podjęcia uchwały, o której mowa w §2 traci również skuteczność złożone wcześniej oświadczenie Fundatora o wskazaniu osoby, która ma zająć jego miejsce w Radzie Fundacji na wypadek jego śmierci.

Art. 20 §1. Prawa do zasiadania w Radzie Fundacji można się zrzec poprzez oświadczenie złożone na piśmie, w takim wypadku art. 19 § 3. stosuje się odpowiednio.

§2. Nadto Rada Fundacji większością 4/5 głosów na wniosek Zarządu Fundacji lub połowy ogólnej liczby członków Rady Fundacji, może wykluczy członka Rady Fundacji z grona członków Rady Fundacji i tym samym pozbawi go prawa do zasiadania w Radzie Fundacji, jeżeli pomimo prawidłowego zawiadomienia nie brał on udziału w pięciu kolejnych ważnie zwołanych posiedzeniach Rady Fundacji, bądź też z tego powodu, że przez okres nie krótszy niż 2 lata nie dokonał darowizn na cele statutowe Fundacji lub w inny sposób nie przyczyniał się do realizacji celów statutowych Fundacji, w takim wypadku art. 19 § 3 stosuje się odpowiednio. O złożonym wniosku o odwołanie członka Rady Fundacji Zarząd zawiadamia członka, którego wniosek dotyczy, przesyłając mu odpis tego wniosku i wzywając go do ustosunkowania się do jego treści w terminie 14 dni od otrzymania odpisu wniosku oraz zawiadamiając go o terminie posiedzenia Rady Fundacji, na którym wniosek będzie rozpatrywany. Nie powoduje nieważności zawiadomienia zwrócenie przesyłki przez doręczyciela z adnotacją, iż nie została ona podjęta w terminie, a nadto nie powoduje nieważności posiedzenia zwrócenie przesyłki przez doręczyciela z adnotacją, iż adresat nie mieszka pod wskazanym adresem, jeżeli doręczenie nastąpiło na ostatni wskazany przez członka Rady Fundacji adres.

Art. 21. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, uchwałodawczych i nadzorczych. Art. 22. Do kompetencji Rady należy:

a) ustalanie regulaminu pracy i organizacji Zarządu Fundacji, w tym zasad wynagradzania jego członków,

b) uchwalanie wieloletnich programów działania Fundacji oraz opiniowanie przedłożonych przez Zarząd rocznych programów działania,

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

d) zatwierdzanie rocznych sprawozdań przedkładanych przez Zarząd,

e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza,

f) podejmowanie uchwał w innych sprawach, wyraźnie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji w statucie,

Art: 23. Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

Art. 24. Rada Fundacji podejmuje uchwały na ważnie zwołanych posiedzeniach.

Art. 25 §1. Do ważności posiedzenia Rady Fundacji konieczne jest zawiadomienie wszystkich jej członków listem poleconym wysłanym za zwrotnym poświadczeniem odbioru w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą posiedzenia o jego terminie i proponowanym porządku obrad.

§2 Nie powoduje nieważności posiedzenia zwrócenie przesyłki przez doręczyciela z adnotacją, iż nie została ona podjęta w terminie.

§3 Nie powoduje nieważności posiedzenia zwrócenie przesyłki przez doręczyciela z adnotacją, iż adresat nie mieszka pod wskazanym adresem, jeżeli doręczenie nastąpiło na ostatni wskazany przez członka Rady Fundacji adres; w tym ostatnim wypadku dla ważności kolejnych posiedzeń nie jest konieczne zawiadamianie tego członka o ich terminie, chyba, że wskaże on nowy adres.

§4 Można odstąpić od zawiadomienia członka Rady Fundacji listem poleconym o terminie i porządku obrad, dokonując zawiadomienia w jakikolwiek inny sposób, jeżeli członek ten potwierdzi na piśmie, że został zawiadomiony o terminie i porządku obrad przynajmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia; podobny skutek wywołuje potwierdzenie przesłane przez członka Rady Fundacji za pomocą elektronicznych nośników informatycznych z użyciem podpisu elektronicznego.

§5 posiedzenie jest ważne, jeżeli członek Rady Fundacji stawił się na posiedzeniu pomimo wadliwości lub braku zawiadomienia.

Art. 26. Posiedzenia Rady, przynajmniej dwa razy w roku, zwołuje Zarząd Fundacji na polecenie Przewodniczącego Rady Fundacji lub jego Zastępcy bądź też na wniosek 1/3 członków Rady Fundacji lub z urzędu; jeżeli Zarząd nie wykonuje swoich obowiązków i nie zwołuje posiedzenia pomimo istnienia polecenia lub wniosku, posiedzenie może zwołać Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

Art. 27. §1. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniu Rady Fundacji, chyba, że Rada podejmie uchwalę o tajności obrad.

§2. Obecność przynajmniej jednego członka Zarządu jest obowiązkowa, jeżeli żądanie takie zostanie zawarte w poleceniu zwołania posiedzenia złożonym Zarządowi przez Przewodniczącego Rady Fundacji lub jego Zastępcę.

Art. 28 §1. Z posiedzenia Rady Fundacji sporządza się protokół, który spisywany jest przez Sekretarza Zarządu, jeżeli jest obecny na posiedzeniu lub osobę wybraną na sekretarza posiedzenia spośród osób, które stawiły się na posiedzenie.

§2. Protokół podpisuje Sekretarz Zarządu lub osoba wybrana na sekretarza posiedzenia oraz Przewodniczący Rady Fundacji, jeśli Przewodniczący nie był obecny na posiedzeniu, protokół podpisuje jego Zastępca; osoby te podpisują ponadto załączniki do protokołu obejmujące treść uchwał podjętych na posiedzeniu, stanowiące jego integralną część.

§3. Jeżeli na posiedzeniu nie stawił się Przewodniczący Rady i nie stawił się jednocześnie jego Zastępca, Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego posiedzenia, który prowadzi posiedzenie, a ponadto podpisuje protokół posiedzenia.

Art. 29. Uchwały Rady Fundacji podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej; w wypadku braku większości, także wówczas, gdy w głosowaniu uzyskano równą ilość głosów, osoba prowadząca posiedzenie stwierdza, że uchwała nie została podjęta, co odnotowuje się w treści protokołu.

Art. 30. Zarząd Fundacji składa się z trzech do sześciu osób powołanych na czas nieokreślony; członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Fundacji.

Art. 31. Pierwszy Zarząd, w tym jego Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza powołują w uchwale Fundatorzy.

Art. 32. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji.

Art: 33. Zarząd w szczególności:

a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

b) uchwala roczne programy działania Fundacji,

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

d) składa oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

e) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne oraz uchwala ich regulaminy organizacyjne,

f) ustala wielkość zatrudnienia i zasady wynagradzania pracowników Fundacji,

g) sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze swojej działalności wymagane przez przepisy prawa i podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający się zapoznanie z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty po zatwierdzeniu ich przez Radę Fundacji oraz niezależnie od obowiązku wynikającego z przepisów odrębnych przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

Art. 34. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych zależnie od potrzeby przez Prezesa lub Wiceprezesa.

Art. 35. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes lub Wiceprezes.

Art. 36. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie lub za wynagrodzeniem, pełnienie funkcji za wynagrodzeniem jest możliwe jedynie wówczas, gdy Fundacja prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z postanowieniami statutu i odpowiednią uchwałą Rady Fundacji. Wynagrodzenie członka Zarządu nie może przekraczać 1 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu statystycznego za rok poprzedni.

Art. 37. § l. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu,

§ 2. W wypadku, gdy Prezes Zarządu nie jest obecny na posiedzeniu Zarządu i posiedzenie to prowadzi Wiceprezes Zarządu, w razie równej liczby głosów decyduje głos Wiceprezesa Zarządu.

Art. 38. Uchwały Zarządu Fundacji są ważne, jeżeli przy ich podjęciu brała udział przynajmniej połowa z Członków Zarządu.

Art. 39. Do składania oświadczenia woli w imieniu Fundacji i reprezentowania Fundacji uprawniony jest samodzielnie każdy z członków zarządu, jednakże dla składania oświadczeń woli tworzących po stronie Fundacji zobowiązanie spełnienia świadczenia o wartości przekraczającej pięć tysięcy złotych lub też powodujących zbycie prawa podmiotowego o wartości pięciu tysięcy złotych konieczne jest działanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

Art. 40. §1. Zarząd może ustanowić Pełnomocników Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

§2 Dla ważności ustanowienia pełnomocników konieczne jest działanie wszystkich członków zarządu.

§3 Pełnomocnictwo musi określać zakres umocowania i czas na który zostało udzielone oraz określać, czy Pełnomocnik Zarządu może składać oświadczenia w imieniu i na rzecz Fundacji samodzielnie czy też wymagane jest działanie innego pełnomocnika lub Członka Zarządu. Rozdział V Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego. Uboczna działalność gospodarcza Fundacji.

Art. 41. §1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą celem pozyskania środków dla realizacji celów statutowych w rozmiarach służących realizacji tych celów.

§ 2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1200 zł. ( tysiąc dwieście złotych ), przekazana specjalnie na ten cel przez Fundatora Piotra Semper przed wydaniem postanowienia o zarejestrowaniu Fundacji, a ponadto na ten cel zarząd Fundacji przeznacza darowizny otrzymane z wyraźnym zastrzeżeniem, iż środki pochodzące z tychże darowizn mają być przeznaczone na prowadzenie tej działalności.

Art. 42 §1. Zgodę na podjęcie działalności gospodarczej przewidzianej w statucie udziela Rada Fundacji większością dwóch trzecich głosów na wniosek Zarządu.

§2. Wniosek Zarządu o udzielenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej musi zawierać uzasadnienie oraz wskazywać środki finansowe w kwocie nie mniejszej niż przewidziana przez prawo, które zostaną wykorzystane do jej rozpoczęcia; na prowadzenie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone środki z funduszu założycielskiego.

Art. 43. Działalność gospodarcza może polegać na:

a) prowadzeniu kawiarni,

b) prowadzeniu poradni psychologiczno – pedagogicznych,

c) prowadzeniu przedszkoli,

d) doradztwie w zakresie sprzętu komputerowego, działalności w zakresie oprogramowania, przetwarzania danych i działalności związanej z bazami danych,

e) działalności reklamowej,

f) działalności związanej z tłumaczeniami,

g) prowadzeniu sklepów sprzedaży detalicznej, książek, gazet i towarów piśmienniczych oraz prowadzenie sprzedaży tychże towarów oraz kaset magnetofonowych i płyt kompaktowych poza siecią sklepową.

Art. 45. Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona jest w formie organizacyjnie wyodrębnionych zakładów.

Art. 46. Fundacja może uczestniczyć w tworzeniu kapitałowych spółek prawa handlowego oraz nabywać udziały lub akcje spółek już istniejących.

Art. 47. Zakładem Fundacji zarządza jego dyrektor, który jest jednocześnie kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy.

Art. 48. Zakres działania zakładu oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników zakładów określa regulamin organizacyjny zakładu uchwalony przez Zarząd Fundacji.

Art. 49. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników zakładów.

Art. 50. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

Rozdział VI Zmiana statutu

Art. 51 § 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§2. Fundacje nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności, a prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego jest rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Art. 52. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji, uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji większością dwóch trzecich głosów.

 

Rozdział VII Postanowienia końcowe

Art. 53. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją, chyba, że połączenie zmieniłoby istotnie cel Fundacji.

Art. 54. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji większością dwóch trzecich głosów.

Art. 55. Fundacja ulega likwidacji w wypadku trwałego braku środków na realizację celów statutowych.

Art. 56. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji, uchwała taka wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji większością czterech piątych głosów.

Art. 57. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom wskazanym przez radę Fundacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.